THE EGYPTIAN THEBEN DESERT PORTFOLIO
PHOTOGRAPHY BY YARKO KOBYLECKY